οι λαχνοί μου

Όροι & προϋποθέσεις Λαχειοφόρου αγοράς από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Α. Διοργανωτής Λαχειοφόρου

Ο Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,  που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Σπύρου Λούη 1, διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά για τη στήριξη του έργου του βάση αδείας με αρ.πρωτ. 99ΟΒ46ΜΤΛΚ-ΝΚΓ  της από 20/02/2023 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών. 

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν τη λειτουργία των 11 Σπιτιών Φροντίδας του Συλλόγου με τους ακόλουθους όρους & προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Λαχειοφόρου Αγοράς, στη σελίδα www.giatoxamogelo.gr επίσημο διαδικτυακό τόπο ο οποίος εξυπηρετεί τους σκοπούς της  ηλεκτρονικής διάθεσης των λαχνών (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). 

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτής.

Β. Διάρκεια Λαχειοφόρου

Η διάρκεια της Λαχειοφόρου ορίζεται από την 10η Μαρτίου και ώρα 10:00 ως και την 27/06/2023 και ώρα 23:59 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Λαχειοφόρου την 28η Ιουνίου 2023 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας της Λαχειοφόρου, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. 

Σε αντίστοιχη περίπτωση η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά

Δικαίωμα συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τη λαχειοφόρο εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της εταιρείας Darc, η οποία κατασκεύασε το διαδικτυακό τόπο διάθεσης των λαχνών. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

Η συμμετοχή στη Λαχειοφόρο μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης προϋποθέτει την εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο www.giatoxamogelo.gr  και κατ’ ελάχιστο την καταβολή  ποσού ύψους δύο ευρώ (2€) για την απόκτηση του αντίστοιχου λαχνού ο οποίος θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώνει ο δωρητής. Ο δε δωρητής δικαιούται να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό πολλαπλάσιο των δύο ευρώ (2€) με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχων λαχνών. Παράλληλα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί φυσικούς λαχνούς από τους χώρους του Συλλόγου. 

Δ. Δώρα Λαχειοφόρου Αγοράς

Τα δώρα της Λαχειοφόρου ανέρχονται στα 167 και είναι όλα προσφορές εταιρειών – χορηγών του Συλλόγου, είναι συγκεκριμένα, και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο προϊόν της δωρήτριας εταιρείας ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα. Η λίστα με την περιγραφή των δώρων και την αξία τους παρατίθεται στο παράρτημα 1. 

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω δώρα, εκτός της παράδοσης στο άτομο που θα προσκομίσει το νικητήριο λαχνό. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι του Συλλόγου. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Σύλλογος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της Λαχειοφόρου. Περαιτέρω, ο Σύλλογος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Σύλλογος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην Λαχειοφόρο Αγορά ή σε περίπτωση που έχει απολεσθεί ο νικητήριος λαχνός. Επιπλέον, το δώρο Νο 19 και Νο 20 προσφορά της εταιρείας ΕΤΕΚΑ σε πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να παραδοθεί μόνο σε περιοχές τις οποίες εξυπηρετεί η δωρήτρια εταιρεία. 

Ε. Διαδικασία Κλήρωσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 28/06/2023  και ώρα 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου στην Αγία Παρασκευή (Γαρυττού 80) παρουσία της εξουσιοδοτημένης συμβολαιογράφου Πειραιώς κας Τσούμα Ελένης από την οποία  θα προκύψουν για κάθε δώρο ένας  νικητής και δυο επιλαχόντες.

Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα προβληθεί μέσω livestreaming στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου στο You Tube  (https://www.youtube.com/user/smileofthechild). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή του.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν την ίδια ημέρα στο site του Συλλόγου www.hamogelo.gr και στην πλατφόρμα www.giatoxamogelo.gr  

Ζ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την κλήρωση και τα αποτελέσματά της μέσω της πλατφόρμας www.giatoxamogelo.gr και αποτελεί ευθύνη τους να ανατρέξουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα προς εύρεση των νικηφόρων λαχνών και σε περίπτωση που είναι νικητές να επικοινωνήσουν με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο τηλέφωνο  11040 ή στο [email protected] μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα επικοινωνήσει με τους νικητές  σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών από την κλήρωση  μέσω του e-mail που έχουν δηλώσει κατά την πραγματοποίηση της δωρεάς  τους καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνία από το Σύλλογο στο τηλέφωνο που επίσης δήλωσαν κατά την πραγματοποίηση της δωρεάς τους. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν δήλωσε στοιχεία επικοινωνίας ή τα στοιχεία που δήλωσε περιέχουν σφάλμα η επικοινωνία από πλευράς Συλλόγου καθίσταται αδύνατη οπότε απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.

Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν σε διάστημα επτά εργάσιμων ημερών από την ανάδειξή τους ο Σύλλογος θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης. Αν και ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα επτά εργάσιμων ημερών τότε ο Σύλλογος θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα (30 ημερών), τότε το Δώρο θα αξιοποιηθεί ως μη παραληφθέν για τους σκοπούς του Συλλόγου χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία ή προϋπόθεση. 

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Digital Arc ή/ και του Συλλόγου αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Digital Arc ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου, (στ) σε περίπτωση μη διάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας δώρων μεταφορικών μέσων ή όπου χρειάζεται ειδική διαδικασία παραλαβής, (ζ) σε περίπτωση μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων & τελών.

Για την παραλαβή δώρου από σημείο του Συλλόγου: Οι Νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν το απόκομμα του τυχερού λαχνού, ή την γραπτή επιβεβαίωση που έχουν λάβει στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς των λαχνών, μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα και να υπογράψουν ενώπιον υπαλλήλου του Συλλόγου Απόδειξη Παραλαβής Κληρωθέντων Αντικειμένων. Για τα δώρα που η αξία τους ξεπερνά τα €1.000, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν επιπλέον στοιχεία τους, όπως το Α.Φ.Μ και τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν καθώς και να προκαταβάλουν τον αναλογούντα φόρο.   

Κατά την παραλαβή του δώρου, κάθε νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του δώρου με επίδειξη εξουσιοδότησης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να παραλάβει ο ίδιος το δώρο του, υπάρχει δυνατότητα να στείλει εκπρόσωπό του με εξουσιοδότηση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του και αντίγραφα των ως άνω εγγράφων, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να ενημερώσει τηλεφωνικά στο 11040 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] 

Τα δώρα θα παραλάβουν οι νικητές από σημείο που θα υποδείξει ο Σύλλογος κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς νικητές. 

Για την απομακρυσμένη παραλαβή δώρου: Οι Νικητές θα χρειαστεί να συμπληρώσουν Απόδειξη Παραλαβής Κληρωθέντων Αντικειμένων η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους και θα περιγράφει το δώρο που κέρδισαν. Το δε κείμενο θα αποσταλεί στους νικητές από το Σύλλογο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν. Μαζί με την απόδειξη Παραλαβής οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν και τον τυχερό λαχνό ή το email που αναφέρει τους λαχνούς που απέκτησαν ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που βάσει αξίας του κληρωθέντος δώρου απαιτείται καταβολή φόρου οι νικητής οφείλουν να τον καταθέσουν σε λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί (προς συγκεντρωτική καταβολή του φόρου) καθώς και να αποστείλουν ενημερωτικό email για την ολοκλήρωση της κατάθεσης.  

Απευθείας παράδοση δώρων από τη χορηγό εταιρεία στους τυχερούς νικητές: Οι Νικητές θα χρειαστεί να συμπληρώσουν Απόδειξη Παραλαβής Κληρωθέντων Αντικειμένων η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους και θα περιγράφει το δώρο που κέρδισαν. Το δε κείμενο θα αποσταλεί στους νικητές από το Σύλλογο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν. Μαζί με την απόδειξη Παραλαβής οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν και τον τυχερό λαχνό ή το email που αναφέρει τους λαχνούς που απέκτησαν ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που βάσει αξίας του κληρωθέντος δώρου απαιτείται καταβολή φόρου οι νικητές οφείλουν να τον καταβάλουν και  να προσκομίσουν και το καταθετήριο αυτού. Η χορηγός εταιρεία φροντίζει για την παράδοση του δώρου στους νικητές υπό την προϋπόθεση το δίκτυο της να μπορεί να εξυπηρετήσει το σημείο παράδοσης. 

Σε κάθε περίπτωση οι νικητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αποστολή των δώρων τους σε σημείο που επιθυμούν – εφόσον έχουν αποστείλει τα προαναφερθέντα έγγραφα – και με την προϋπόθεση πως θα αναλάβουν το κόστος αποστολής / μεταφοράς τους. 

Εάν κάποιος εκ των νικητών δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του, θα πρέπει να στείλει γραπτώς την παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό, στο email: [email protected] , εντός επτά (7) ημερών από την έγγραφη όχλησή του από τον Σύλλογο. 

ΣΤ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, να αναβάλει ή και να ματαιώσει τη λαχειοφόρο και την κλήρωση για εύλογη αιτία, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Υποχρεούται, όμως σε περίπτωση ματαίωσης να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά τη δωρεά τους (τηλέφωνο & e-mail) και να τους επιστρέψει το ποσό που δώρισαν στο Σύλλογο.

Ο Σύλλογος  απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Λαχειοφόρο Αγορά.

Ο Σύλλογος στο πλαίσιο της παρούσας Λαχειοφόρου, διατηρεί το δικαίωμα, για λόγους διαφάνειας και τήρησης των όρων της εκδοθείσας αδείας, να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς του Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό του, site κλπ, καθώς και να προβεί σε προβολή κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κ.λ.π., χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή.

Κάθε συμμετέχων στη Λαχειοφόρο συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετική προβολή, ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το Σύλλογο να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου ή να το ανακαλέσει.   
Προσωπικά Δεδομένα

Ο συμμετέχων με την εγγραφή του στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διάθεσης λαχνών για την Λαχειοφόρο Αγορά παρέχει στο Σύλλογο την ανεπιφύλακτη και ρητή άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λαχειοφόρου και του Συλλόγου. 

Όσον αφορά στους νικητές της λαχειοφόρου και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Σύλλογος ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων.